Tag Archives: โครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จัดสรรงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภูพาน …

อ่านต่อ »

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” รุ่นที่ 2/2561

  วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” รุ่นที่ 2/2561 มีผู …

อ่านต่อ »

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” รุ่น 4

วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายสุรเดช ปริโต รอง ผอ.โรงเรียนร่มเกล้า สพม.เขต 23 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” มีผู้เข้าอบรมเป็นเยาวชนตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวั …

อ่านต่อ »

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” รุ่น 3

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” มีผู้เข้าอบรมเป็นเยาวชนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร รวมจำนวน 101 คน ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จัดโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร แสดงเพิ่มเต …

อ่านต่อ »

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ Up To Me ชีวิตมีทางเลือก

  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ Up To Me ชีวิตมีทางเลือก ” กล่าวรายงานโดยนางณิชากร หาญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ ผู้เข้า …

อ่านต่อ »

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ Up To Me ชีวิตมีทางเลือก

  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ Up To Me ชีวิตมีทางเลือก ” กล่าวรายงานโดยนางณิชากร หาญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่ม  

อ่านต่อ »