โครงสร้าง ศธจ.สกลนคร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

 

ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร   ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

นายสังวาลย์  ศรีโคตร          รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

 

กลุ่มอำนวยการ

นางสุภาภรณ์  จันทร์สว่าง    นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางปราณี สาไพรวัน             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางชุติภา  จันทะสาย      แม่บ้าน

นายชัยพงษ์  ภูดวงดาษ  พนักงานขับรถ

นายวิเชียร  พิศสุวรรณ    ยาม

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปรีียาพร  แก้วมา         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุภาพ  เวียงสมุทร               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวรรณ  ก้อนแพง          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรินรดา  วงศ์วรรณา              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทนอง  ผาเพียว                            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวระพีร์พัชญ์  อ่อนสุระทุม      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางปิยนุช    อำมุกคะ                       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศุภชาติ  แสนสุข                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวทักษมณฑ์  ถิ่นปัญญา     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายจักรพรรณ  ดิษเนตร             นิติกรปฏิบัติการ

นายสุรศักดิ์  ทูลธรรม                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธิดารัตน์  สายสีแก้ว      เจ้าพนักงานปฏิบัติการ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

นายศราวุธ  ลุนาวัน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาววารุณี  คำคลี่      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเวนิช    แง่มสุราช      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสายันต์  เมืองทอง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางไพจิตร   ศรีมุกดา     เจ้าหน้าที่ธุการชำนาญงาน

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายพิเซษฐ์  พรมเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวจุฑามาศ  อิศระภิญโญ       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววิมาลย์  ลีทอง                  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวผุสดี  แสงดารา                  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางณิชากร  หาญคำมูล   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

                                          ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวภัครดา  การยศ         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเตือนใจ  ดีมาก   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายคนุต  แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นางสนธยา  ลำต้น    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสันติภาพ     ศรีมามาศ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปลาทอง  อัยวรรณ     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอรุนรุ่ง  โยธสิงห์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์  วงศ์ตาขี่       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ้งณพัชร์   อิทธิเดชธีรนันท์       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอรุดา    จันทร์โฉม       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายนักรบ  หอมไกรลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางบุญรวม  ศรีสร้อย          นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวภูษณิศา  โพธิราช          นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางธนิภากร    กิตติ์ภาวัลย์          นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางดรุณี      เจริญจิตร์         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายจตุพร   ฮังกาสี          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววไลภรณ์    แก้วก่า       นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุภาพร    ดีเลิศ       นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ