โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เพ่ิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาลูกเสือ การเตรียมลูกเสือเข้าแข่งขัน ตลอดจนฝึกทบทวนให้สามารถผู้กำกับลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้ขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาลูกเสือลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน มีผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๖๐ คน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสโมสรลูกเสือ เสือป่าภูพาน

About กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน