โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” รุ่น 3

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” มีผู้เข้าอบรมเป็นเยาวชนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร รวมจำนวน 101 คน ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จัดโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

แสดงเพิ่มเติม

About กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน