โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ Up To Me ชีวิตมีทางเลือก

 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ Up To Me ชีวิตมีทางเลือก ” กล่าวรายงานโดยนางณิชากร หาญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเยาวชนในตำบลเชียงเครือ รวมจำนวน ๑๐๐ คน หลักสูตรการอบรม ๑ วัน กิจกรรมดูหนังทางเลือก,กิจกรรมแลกน้ำ และการป้องกันปัญหายาเสพติด

แสดงเพิ่มเติม

 

About กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน