โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จัดสรรงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร มีผุ้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๒๑ คน รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

About กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน