วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บูรณาการทุกภาคส่วน

ตามหลักธรรมภิบาล สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล”

 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับชาติและสากล
  2. ส่งเสริม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล
  3. ส่งเสริม พัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา

ค่านิยมองค์การ               S A K O N :

               S : Service Mind            มีจิตบริการ

               A : Achievement          มุ่งงานสัมฤทธิ์

               K : Knowledge              มีความรู้คู่ความเชี่ยวชาญ

               O : Organic                  มีจิตเอื้ออาทร

               N : Network                 พร้อมพรักเครือข่ายการศึกษา