ทำเนียบคณะกรรมการ ศธจ.สกลนคร

ทำเนียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร)

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ หมายเหตุ
1 นายวิทยา   จันทร์ฉลอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ประธานกรรมการ
2 นายวีระกุล  อรัณยะนาค
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11
รองประธานกรรมการ
3 นางพรทิพย์พา  คาวีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
กรรมการ
4 นายมงคล  เจตินัย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
5 นายเทวรัฐ  โตไทยะ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
6 นางณปภัช  เจริญคชฤทธิ์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.)
กรรมการ
7 นายนักรบ  หอมไกรลาศ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
8 รองศาสตราจารย์วิไลศักดิ์  กิ่งคำ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กรรมการ
9 นายเศกสรร  ชนาวิโชติ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายแพทย์สมบูรณ์  จิระวัฒนาสมกุล
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุขสมัย  สมพงษ์
ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 รองศาสตราจารย์ชนินทร์  วะสีนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายแสงไทย  มีสุนทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายไกรราศ  แก้วดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
กรรมการและเลขานุการ
16 นายสังวาลย์  ศรีโคตร
รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ผู้ช่วยเลขานุการ
17 นางสุภาพร  เวียงสมุทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศธจ.สกลนคร
ผู้ช่วยเลขานุการ
18 นางฉวีวรรณ  ก้อนแพง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.สกลนคร
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ทำเนียบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (อกศจ.สกลนคร)

 ด้านการบริหารงานบุคคล

 

ที่ ชื่อ – สกุล หน้าที่ หมายเหตุ
1 นายไกรราศ  แก้วดี ประธานอนุกรรมการ
2 นายแพทย์สมบูรณ์  จิระวัฒนาสมกุล อนุกรรมการ
3 นายเทวรัฐ  โตไทยะ อนุกรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง  ใครบุตร อนุกรรมการ
5 นายชรัญญา  หยองเอ่น อนุกรรมการ
6 นายวีรวัฒน์  วุฒิสาร อนุกรรมการ
7 นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
กรรมการและเลขานุการ
8 นายสังวาลย์  ศรีโคตร
รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ผู้ช่วยเลขานุการ
9 นางสาวปรียาพร  แก้วมา
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.สกลนคร
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

ทำเนียบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (อกศจ.สกลนคร) ด้านพัฒนาการศึกษา

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ หมายเหตุ
1 รองศาสตราจารย์ชนินทร์  วะสีนนท์ ประธานอนุกรรมการ
2 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุขสมัย  สมพงษ์ อนุกรรมการ
3 นายเศกสรร  ชนาวิโชติ อนุกรรมการ
4 นายประเสริฐ  สวัสดิ์จิตร์ อนุกรรมการ
5 นายเทพรังสรรค์  จันทรังษี อนุกรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  สุวรรณไตรย์ อนุกรรมการ
7 นายสมชาย  นิลจินดา อนุกรรมการ
8 นายฉลาด  วรรณทอง อนุกรรมการ
9 นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
กรรมการและเลขานุการ
10 นายสังวาลย์  ศรีโคตร
รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ผู้ช่วยเลขานุการ
11 นายคณุตม์  แสนอาจ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ผู้ช่วยเลขานุการ