การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง : จังหวัดสกลนคร

View Fullscreen

About sarawut